สปสช. ชวนประกวดโลโก้ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”

สปสช. ชวนประชาชนทั่วไป ประกวดโลโก้ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ตั้งแต่ 27 มีนาคม – 17 เมษายน นี้ หวังให้ความรู้ ด้านสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่าโครงการประกวดโลโก้”ร้านยาชุมชนอบอุ่น” มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านยาในโครงการ“หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักแก่สถานบริการ ทั้งภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ ออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

โดย“ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นร้านยาใกล้บ้านที่มุ่งเป้า คัดกรองความเสี่ยงผู้ป่วยในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (Metabolic disease) ให้สุขศึกษา ความรู้ แนะนำด้านสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) ร่วมกับสหสาขา วิชาชีพอื่นในการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care) โดยทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยบริการ ประจำในพื้นที่ Primary Care Cluster อื่นๆ โดยให้คำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมในการ จัดบริการ เช่น บริการคลินิกอดบุหรี่

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา แต่ละท่านสามารถส่งผลงาน ได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่คล้ายคลึงหรือลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์โครงการอื่น ต้องมีความโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำ เข้าใจง่าย และมีความเป็นสากล ตราสัญลักษณ์ต้องมีอัตลักษณ์ของสปสช.และคำว่าร้านยาชุมชนอบอุ่นอยู่ด้วย ควรแสดงและสื่อถึงโครงการฯ เช่น ภาพที่สื่อถึงร้านยา

การส่งผลงาน ส่งในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เท่านั้น เข้ามาที่ [email protected] โดยใส่หัวขัอ “Logo Contest” พร้อม ระบุชื่อ – นามสกุล ข้อมูลที่สะดวกในการติดต่อกลับโดยผู้ที่ส่งผลงานต้องส่งแนวความคิด ที่ใช้ ในการออกแบบบรรยายพอสังเขปมาพร้อมกับตราสัญญาลักษณ์ที่ออกแบบเพื่อประกอบ การ พิจารณาเนื้อหาต้องอธิบายความหมายของตราสัญญลักษณ์ที่ออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน 5 – 10 บรรทัด และเจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือ สัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และไม่เคย เผยแพร่ในสื่ออื่นๆ มาก่อน หากพบการละเมิดเงื่อนไขข้อนี้จะถูกตัดสิทธิ์และถอนรางวัลคืน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า